Khoa Hồi sức cấp cứu
Giới thiệu tổng quan Khoa Hồi sức - Cấp cứu
Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện tâm thần thành lập từ ngày 06 tháng 6 năm 2002 theo Quyết định số 1774/QĐ - YT của Sở Y tế Tiền Giang.

 

Bác sĩ Chuyên khoa I Huỳnh Thị Đông

Trưởng khoa từ 2002 - 2013

Bác sĩ Chuyên khoa I Huỳnh Văn Trước

Trưởng khoa nhiệm kỳ 2013 - 2017

BS CKI Hồ Công Danh

Trưởng khoa nhiệm kỳ 2017 - 2022

Cử Nhân Điều dưỡng Nguyễn Phước Hoa Anh 

Điều dưỡng Trưởng Khoa HSCC nhiệm kỳ 2013 - 2018

    

 

Bài viết liên quan