Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 43
  Tổng lượt truy cập: 121837

Phòng tổ chức hành chính Phòng tổ chức hành chính

 Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính qua các nhiệm kỳ

 

Bác sĩ Đoàn Văn Đắc

Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Trung Tâm sức khoẻ Tâm thần Tiền Giang từ 11/1997

nghĩ hưu 02/2001

 Cử nhân Kinh tế Huỳnh Thị Đầm

Trưởng Phòng từ 2002 đến 01/2014 nghĩ hưu

 

Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Thị Đông

Trưởng phòng từ 2014 đến 01/2017 nghĩ hưu

Bác sĩ Võ Thị Thu Giang

Phó Trưởng phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh Dũng

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - hành chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hình tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính

 Phạm vi giải quyết công việc và nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính:

1. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện trong công việc quy họach về tổ chức bộ máy của bệnh viện và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham gia xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các khoa phòng trong bệnh viện.

- Xây dựng quy họach cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật. Kế hoạch đào tạo, đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, quản lý, ngọai ngữ,... đề xuất và làm thủ tục xét chọn cử cán bộ đi công tác, học tập, tham quan ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước.

- Tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ tiêu xét tuyển dụng, tiếp nhận, phân bổ, điều động và sử dụng công chức, viên chức.

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh đồng thời thống kê, theo dõi và quản lý hồ sơ cán bộ công chức và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch công chức, viên chức hàng năm.

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc phân bổ và quản lý chi tiêu lao động (biên chế, hợp đồng) theo quy định.

- Thực hiện và đề nghị bổ sung sữa đổi các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức như lương, các phụ cấp, bồi dưỡng hiện vật,...

- Giải quyết các chế độ nghĩ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện và tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

- Giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bệnh viện theo quy định. Công tác pháp chế y tế trong toàn bệnh viện.

- Thống kê báo cáo các nội dung công tác tổ chức, cán bộ công chức và chế độ chính sách đúng thời gian theo quy định.

2. Công tác hành chính quản trị:

- Thực hiện tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn đi, công văn đến, thư từ, sách báo, tài liệu theo quy định pháp luật về bảo mật Nhà nước, khi nhận công văn phải trình Ban Giám đốc và chuyển tới các khoa phòng chịu trách nhiệm giải quyết. Cấp giấy giới thiệu, giấy công lệnh theo quy định.

- Làm thủ tục hoàn chỉnh các loại công văn đi của bệnh viện trước khi gửi, thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ và quản lý sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị cho các khoa, phòng và mua sắm văn phòng phẩm, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho họat động của bệnh viện.

- Tổ chức công tác phục vụ cơ quan: nước uống, sữa chữa điện nước, vệ sinh cây cảnh,... các khoa phòng làm việc, công viên và khuôn viên bệnh viện theo qui định.

- Quản lý, đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc được thông suốt, quản lý xe, xăng xe đảm bảo phương tiện cho cán bô, viên chức đi công tác.

- Sao chụp công văn, tài liệu của bệnh viện và lên lịch hội họp, tiếp khách, hội nghị, chịu trách nhiệm khánh tiết trong các ngày lể, kỷ niệm lớn trong năm.

HOTLINE HOTLINE

02733.834.437

Thông báo Thông báo

Tìm kiếm Tìm kiếm

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos