Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 40
  Tổng lượt truy cập: 121834

Ban chấp hành Ban chấp hành

 

Đồng chí Lê Duy Biên
Chủ tịch các nhiệm kỳ III
IV, V, VI, VII và VIII  
Từ năm 2001 – 01/2015
Đồng chí Ngô Thanh Hoà
Chủ tịch nhiệm kỳ I 
(1998 – 1999)
 

Đồng chí Trần Quốc Kính
Phó Chủ tịch các nhiệm kỳ
V, VI, VII, VIII
Từ năm 2006 – 2015
Chủ tịch nhiệm kỳ VIII (01/2015-4/2017). Chủ tịch nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)

Đồng chí Bùi Trọng Nhân
Uỷ viên BCH 
Các nhiệm kỳ II,V,VI,VII,VIII
Phó Chủ tịch nhiệm 
kỳ VIII (01/2015 - 4/2017). Phó chủ tịch nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)

Đồng chí Huỳnh Thị Thắm
Chủ tịch nhiệm kỳ II. 
Phó Chủ tịch các nhiệm kỳ III, IV. 
Uỷ viên BCH các nhiệm kỳ I,V,VI.
Đồng chí Võ Trọng Nghĩa
Phó Chủ tịch các nhiệm kỳ I, II.
Uỷ viên BCH các nhiệm kỳ III,IV,V,VI.
nghĩ hưu 01/01/2012
Đồng chí Trần Văn Nhầu
Uỷ viên BCH và Trưởng 
Ban UBKT nhiệm kỳ I. 
nghĩ hưu 01/01/2012
Đồng chí Nguyễn Kim Oanh
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ III. 
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ V. 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
Khoa khám bệnh từ 2004 – 8/2011
nghĩ hưu 9/2011
Đồng chí Trần Thị Ràng 
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ I,II,V.
Phó Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ V.
     
 Đồng chí Huỳnh Thị Đông 
Uỷ viên BCH 
Các nhiệm kỳ III,IV,V,VI
Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ V,VI.
 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thu
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ IV
 Đồng chí Mai Văn Hoa
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ IV
     
 Đồng chí Huỳnh Văn Trước 
Uỷ viên BCH và Chủ nhiệm UBKT các nhiệm kỳ VII,VIII. IX
 Đồng chí Phan Thị Ngọc Hà
Uỷ viên BCH 
các nhiệm kỳ VI,VII,VIII
 Đồng chí Huỳnh Ngọc Cơ
Uỷ viên BCH các nhiệm kỳ II,IV,V,VI,VII 
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ II
     
 Đồng chí Vũ Thị Huệ
Uỷ viên BCH Các nhiệm kỳ VII,VIII, IX       
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
P.TCKT (2004- 2017)

 Đồng chí Võ Hoàng Thanh
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ VII,         Uỷ viên thường vụ nhiệm kỳ VIII, IX. Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
Khoa điều trị khu C từ 2010 – 8/2012

 Đồng chí Bùi Thị Hồng Phượng
Uỷ viên BCH Các nhiệm 
kỳ VII,VIII (01/2015)
     
 Đồng chí Hồ Công Danh
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ VIII, IX
 Đồng chí Ngần Thị Hoà 
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ VIII (01/2015-4/2017)
 Đ/chí Nguyễn Văn Thanh Dũng 
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ VIII, IX
     
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ I
 Đồng chí Phan Chí Dũng 
Uỷ viên UBKT Các nhiệm kỳ VII,VIII, IX
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
Khoa điều trị Khu A (2008 – 2015)
Đồng chí Nguyễn T .Thuỳ Dương
Uỷ viên UBKT Các nhiệm kỳ VII,VIII, IX
     
 Đồng chí Nguyễn Văn No
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ VI. 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn của 
Trung Tâm Giám định Pháp Y 
Tâm thần từ 2004 – 2008

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn
Uỷ viên UBKT 
nhiệm kỳ IV, VI.
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
Phòng.TC- HC từ 2004 - 2015 

Đồng chí Trịnh Anh Dũng
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ IV                                                                             

Đồng chí Võ Thị Thu Giang
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ V
Tổ Trưởng tổ công đoàn khoa điều trị (2/2004 – 5/2010)

Đồng chí Nguyễn Thị Như Trúc  UV BCH nhiệm kỳ IX (2017 - 2022) 

  Đồng chí Dương Thị Thùy Linh  UV BCH nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)

     

Bài và ảnh: Duy Minh 

 

Đồng chí Lê Duy Biên
Chủ tịch các nhiệm kỳ III
IV, V, VI, VII và VIII  
Từ năm 2001 – 01/2015
Đồng chí Ngô Thanh Hoà
Chủ tịch nhiệm kỳ I 
(1998 – 1999)
 

Đồng chí Trần Quốc Kính
Phó Chủ tịch các nhiệm kỳ
V, VI, VII, VIII
Từ năm 2006 – 2015
Chủ tịch nhiệm kỳ VIII (01/2015-4/2017). Chủ tịch nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)

Đồng chí Bùi Trọng Nhân
Uỷ viên BCH 
Các nhiệm kỳ II,V,VI,VII,VIII
Phó Chủ tịch nhiệm 
kỳ VIII (01/2015 - 4/2017). Phó chủ tịch nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)

Đồng chí Huỳnh Thị Thắm
Chủ tịch nhiệm kỳ II. 
Phó Chủ tịch các nhiệm kỳ III, IV. 
Uỷ viên BCH các nhiệm kỳ I,V,VI.
Đồng chí Võ Trọng Nghĩa
Phó Chủ tịch các nhiệm kỳ I, II.
Uỷ viên BCH các nhiệm kỳ III,IV,V,VI.
nghĩ hưu 01/01/2012
Đồng chí Trần Văn Nhầu
Uỷ viên BCH và Trưởng 
Ban UBKT nhiệm kỳ I. 
nghĩ hưu 01/01/2012
Đồng chí Nguyễn Kim Oanh
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ III. 
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ V. 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
Khoa khám bệnh từ 2004 – 8/2011
nghĩ hưu 9/2011
Đồng chí Trần Thị Ràng 
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ I,II,V.
Phó Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ V.
     
 Đồng chí Huỳnh Thị Đông 
Uỷ viên BCH 
Các nhiệm kỳ III,IV,V,VI
Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ V,VI.
 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thu
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ IV
 Đồng chí Mai Văn Hoa
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ IV
     
 Đồng chí Huỳnh Văn Trước 
Uỷ viên BCH và Chủ nhiệm UBKT các nhiệm kỳ VII,VIII. IX
 Đồng chí Phan Thị Ngọc Hà
Uỷ viên BCH 
các nhiệm kỳ VI,VII,VIII
 Đồng chí Huỳnh Ngọc Cơ
Uỷ viên BCH các nhiệm kỳ II,IV,V,VI,VII 
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ II
     
 Đồng chí Vũ Thị Huệ
Uỷ viên BCH Các nhiệm kỳ VII,VIII, IX       
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
P.TCKT (2004- 2017)

 Đồng chí Võ Hoàng Thanh
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ VII,         Uỷ viên thường vụ nhiệm kỳ VIII, IX. Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
Khoa điều trị khu C từ 2010 – 8/2012

 Đồng chí Bùi Thị Hồng Phượng
Uỷ viên BCH Các nhiệm 
kỳ VII,VIII (01/2015)
     
 Đồng chí Hồ Công Danh
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ VIII, IX
 Đồng chí Ngần Thị Hoà 
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ VIII (01/2015-4/2017)
 Đ/chí Nguyễn Văn Thanh Dũng 
Uỷ viên BCH nhiệm kỳ VIII, IX
     
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ I
 Đồng chí Phan Chí Dũng 
Uỷ viên UBKT Các nhiệm kỳ VII,VIII, IX
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
Khoa điều trị Khu A (2008 – 2015)
Đồng chí Nguyễn T .Thuỳ Dương
Uỷ viên UBKT Các nhiệm kỳ VII,VIII, IX
     
 Đồng chí Nguyễn Văn No
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ VI. 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn của 
Trung Tâm Giám định Pháp Y 
Tâm thần từ 2004 – 2008

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn
Uỷ viên UBKT 
nhiệm kỳ IV, VI.
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 
Phòng.TC- HC từ 2004 - 2015 

Đồng chí Trịnh Anh Dũng
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ IV                                                                             

Đồng chí Võ Thị Thu Giang
Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ V
Tổ Trưởng tổ công đoàn khoa điều trị (2/2004 – 5/2010)

Đồng chí Nguyễn Thị Như Trúc  UV BCH nhiệm kỳ IX (2017 - 2022) 

  Đồng chí Dương Thị Thùy Linh  UV BCH nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)

     

Bài và ảnh: Duy Minh 

HOTLINE HOTLINE

02733.834.437

Thông báo Thông báo

Tìm kiếm Tìm kiếm

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos