Sơ đồ tổ chức hoạt động
Sơ đồ tổ chức họat động của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017):

 

Bài và ảnh: Duy Minh

 

Bài viết liên quan