Lịch từ thiện
Những cá nhân và tập thể đăng ký phục vụ bữa ăn cho bệnh nhân tâm thần mỗi ngày trong tháng
Những cá nhân và tập thể đăng ký phục vụ bữa ăn cho bệnh nhân tâm thần mỗi ngày trong tháng
Đăng ký cho bệnh nhân bữa ăn cố định hàng tháng: