Tổ chức hành chính
Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Tâm thần được thành lập theo Quyết định số 1777/QĐ-YT ngày 06/6/2002 của Sở Y tế Tiền Giang.