Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Sự hài lòng của nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2014
01/09/2015

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Trung Tần

TÓM TẮT

- Đặt vấn đề: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản cho mọi thành tựu y tế, còn theo Bộ Y Tế thì điều dưỡng chiếm 50% nguồn nhân lực và phụ trách 80% khối lượng công việc trong bệnh viện. Sự hài lòng trong công việc là một yếu tố cần thiết nhằm tạo sự gắn bó với nghề, duy trì nguồn nhân lực và thu hút người khác vào nghề.

- Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên điều dưỡng và y sỹ đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang về công việc, sự quan tâm của lãnh đạo, quan hệ với đồng nghiệp, về việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về chế độ chính sách và đối với lương và phúc lợi. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên y tế nói chung và nhân viên điều dưỡng, y sỹ nói riêng tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thời gian nghiên cứu: từ 01 tháng 6 đến 30 tháng 8 năm 2014

- Kết quả nghiên cứu: Nhìn chung nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang có tỉ lệ hài lòng tương đối cao. Đối với yếu tố hài lòng với công việc cho thấy sự hài lòng với thời gian làm việc hiện tại là 91,3%. Trong nhóm những nhân viên điều dưỡng hài lòng với yếu tố mối quan hệ với lãnh đạo có tỷ lệ hài lòng chung là 79,7% và không hài lòng là 20,3%. Tỷ lệ nhân viên điều dưỡng hài lòng chung với yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp là là 80,6% và không hài lòng là 19,4%. Những nhân viên hài lòng với yếu tố học tập nâng cao trình độ chuyên môn  có tỷ lệ hài lòng chung là 84,8% và không hài lòng là 15,2%. Đối với yếu tố lương và phúc lợi, kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả nhân viên hài lòng chung với yếu tố lương và phúc lợi là 82,2%.

- Kết luận: Nghiên cứu này đã cho thấy sự hài lòng chung đối với công việc của nhân viên điều dưỡng có mối liên quan đối với nhóm tuổi và các yếu tố về sự hài lòng đối với công việc; trong đó yếu tố lương và phúc lợi là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho sự hài lòng chung đối với công việc của nhân viên y tế cơ sở

SATISFACTION OF NURSING STAFF

PSYCHIATRIC HOSPITAL TIEN GIANG IN 2014

SUMMARY

- Background: According to the World Health Organization, human resources is fundamental to every medical achievement, still under the Department of Health, the nurses accounted for 50% of the workforce and charge 80% workload work in hospitals. Satisfaction at work is an essential element to create bonds with trades and maintain human resources and attract other people into the profession.

- Research Objectives: Look at the satisfaction of the nursing staff and doctors Tien Giang mental hospital work, the attention of the leadership, relationship with colleagues, on raising qualification professional, on policies and for wages and benefits. Propose some solutions to improve the satisfaction of healthcare workers in general and nursing staff, doctors in particular in the mental hospital, Tien Giang.

- Research Methodology: cross-sectional descriptive study. The study period: from June 1st to August 30th, 2014

- Research Results: In general nursing staff Hospital Tien Giang mental satisfaction rate is relatively high. For factors with job satisfaction shows that satisfaction with current work period is 91.3%. Among the nursing staff satisfaction with the relationship factor with leadership overall satisfaction rate was 79.7% and 20.3% dissatisfied. Rate nursing staff satisfaction with factors relationship with colleagues is 80.6% and 19.4% dissatisfied. These employees are satisfied with learning factors raise qualification rate was 84.8% overall satisfaction and dissatisfaction was 15.2%. For factors that wages and benefits, the research results show that all staff satisfaction with pay and benefits factor is 82.2%.

- Conclusion: This study showed general satisfaction with the work of the nursing staff with respect to age and the elements of satisfaction for the work; Factors including wages and benefits is necessary but not sufficient condition for overall satisfaction for the work of grassroots health workers

- Keywords:  satisfaction of medical staff, mental hospital

 

Tài liệu tham khảo:

1. Lê Thanh Nhuận & Lê Cự Linh (2009), "Phát triển bộ công cụ đo lường sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở", Tạp chí Y tế Công cộng, Số 11(11), pp. 18-24.

2. Trần Quỵ, Vi Nguyệt Hồ, Phạm Đức Mục, Ngô Thị Ngoãn, Ngô Đức Thọ, Đào Thành & CS (2005) Sự hài lòng nghề nghiệp của điều dưỡng bệnh viện và các yếu tố liên quan, 2005.

3. Lê Thanh Nhuận & Lê Cự Linh (2009), Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở và tìm hiểu các yếu tố liên quan. Tạp chí Y tế Công cộng.

4. WHO (2006), The world health report 2006: working together for health, WHO Press, Geneva.