Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Stress của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2012
13/07/2015

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Trung Tần

TÓM TẮT:

Đặt vấn đề: Công việc ngày càng cần nhiều sự năng động, nó đòi hỏi khả năng và bản lĩnh của con người đối mặt với nhiều vấn đề hơn, nhiều áp lực hơn. Chính vì vậy stress xuất hiện như một điều tất yếu của cuộc sống hiện đại. Vì vậy vấn đề quan trọng là phải nhận diện được các yếu tố nguy cơ gây stress, đánh giá được mức độ tác động xấu của stress đến sức khoẻ người lao động và nghiên cứu tìm kiếm chiến lược dự phòng.

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng stress của nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần Tiền Giang về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó nhằm tìm ra những giải pháp giảm thiểu stress cho nhân viên y tế tại Bệnh viện tâm thần Tiền Giang.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp thống kê toán học.

Kết quả nghiên cứu: Kết quả cho thấy có 14,7% nhân viên y tế Bệnh viện tâm thần Tiền Giang bị stress thường xuyên, và 75,7 % ở mức độ thỉnh thoảng, còn lại 9,6 % hiếm khi bị stress. Có sự khác biệt về mức độ stress của nhân viên y tế so với thời gian công tác, mức độ stress thường xuyên chủ yếu tập trung vào thời gian công tác dưới 5 năm và trên 20 năm. Không có sự khác biệt giữa mức độ stress của bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ lý và nhân viên làm việc gián tiếp.

Kết luận: Cần chủ động trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết về stress để tự mình có thể chủ động phòng ngừa stress hoặc nếu không thể tránh được stress thì vẫn có thể nhận ra những dấu hiệu sớm của stress và có những cách ứng phó ngăn chặn kịp thời, để nó không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực.

Từ khóa: Stress của nhân viên y tế, bệnh viện tâm thần.

STRESS OF MEDICAL STAFF
MENTAL HOSPITAL TIEN GIANG IN 2012

ABSTRACT

Background: The need for increasingly more dynamic and it requires the ability and character of a person facing more problems, more pressure. Therefore stress occurs as a result of the factors of modern life. So the issue is important to identify the risk factors of stress, assess the level of adverse impact of stress on health and research workers seeking preventive strategies

Research Objectives: Study the stress of medical personnel at the hospital psychiatric Tien Giang theoretical and practical. On that basis, in order to find solutions to minimize stress for medical staff at a psychiatric hospital Tien Giang.

Research Methodology: Research theory and methodology of the survey questionnaire, mathematical statistics methods.

Research Results: Results showed that 19.7 % hospital medical staff mental stress often Tien Giang, and 65.6 % at the level of 14.7 % sometimes rarely stressed. There are differences in the stress levels of medical staff from the time, the level of stress often focus on the time in 5 years and above 20 years. There is no difference between the stress levels of doctors, physicians, nurses, orderlies and indirect employees.

Conclusion: It should proactively equip yourself with the knowledge necessary to stress yourself can actively prevent stress or if you can not avoid stress, you could still recognize the early signs of stress and the prevent a timely response, so it does not cause a negative impact.

Keywords: Stress of medical staff, mental hospital.

 
Tin liên quan