Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ y tế, Quyết định Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19".
23/10/2021