Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Khảo sát tình trạng hút thuốc lá ở bệnh nhân tâm thần phân liệt nam đến khám và điều trị tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.
04/08/2015

Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Quốc Kính

 TÓM TẮT :

Mở đầu: Nicotine trong thuốc lá có tác dụng hết sức phức tạp trên nhiều cơ quan của cơ thể nói chung và trên bệnh nhân tâm thần phân liệt, nên việc cai thuốc ở những bệnh nhân luôn gặp khó khăn. Mặc khác Nicotine là chất cảm ứng men mạnh ở gan, làm tăng chuyển hoá của các thuốc chống loạn thần, thuốc chống trầm cảm, lo âu.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ các bệnh nhân nam tâm thần phân liệt đang hút thuốc lá và tỉ lệ cai thuốc lá. Các yếu tố về dịch tể và lâm sàng.

Phương pháp: Mô tả trường hợp bệnh lâm sàng với 73 bệnh nhân nam chẩn đoán tâm thần phân liệt đến khám tại Khoa khám Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang từ 01/4/2011 – 01/10/2011, có hút thuốc lá khảo sát bằng thang điểm Fagerstrom.

Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân tâm thần phân liệt nam đang hút thuốc lá chiếm 67,1% và đồng thời tỉ lệ cai thuốc lá 12,3% thấp hơn so với dân số chung. Độ tuổi từ 31 – 40 chiếm tỉ lệ 35,7%. Điểm lệ thuộc nicotin theo thang điểm Fagerstrom > 7 điểm chiếm tỉ lệ 42,6%, hút thuốc lá giúp bệnh nhân giảm lo lắng, mệt mõi chiếm 86,2% .

Kết luận: Tỉ lệ bệnh nhân tâm thần phân liệt nam đang hút thuốc lá cao hơn nhưng tỉ lệ cai thuốc lá lại thấp hơn dân số chung.

Từ khóa: Hút thuốc lá, Tâm thần phân liệt, thang điểm Fagerstrom.

ABSTRACT : 
Background: Nicotine in cigarettes have very complex effects on many organs of the body in general and on the patients with schizophrenia, so smoking cessation in patients who are having difficulty. Otherwise Nicotine is is the substance touch the other strong men in the liver, increases the metabolism of the antipsychotics, antidepressants, anxiety.

Objectives: Determining the proportion of male patients with schizophrenia are smokers and tobaco cessation rates. These factors of epidemiological and clinical.

Method: Description of clinical disease cases with 73 male patients diagnosed with schizophrenia to visit Ophthalmology Tien Giang mental hospital from April 1st, 2011 to October 1 st, 2011, theres smoking survey by Fagerstrom scale.

Results: the rate of male schizophrenia patients are smoking accounted for 67.1% and 12.3% tobacco cessation rate is lower than the general population. Aged between 31-40 comprise 35.7%. Nicotine dependence point score Fagerstrom > 7 points comprise 42.6%, smoking helps reduce patient anxiety, tedious accounting 86.2%.

Conclusions: The proportion of patients with schizophrenia are higher smoking cessation rates are lower than the general population..

Keywords: Smoking, Schizophrenia, Fagerstrom scale.

 Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Văn Nuôi (2005), “Bệnh tâm thần phân liệt” Tâm thần học, Bộ môn Tâm thần – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản y học, tr. 133 - 153.

 2. Lê Khắc Bảo, Nguyễn Trung Thành, 2009 - Khảo sát thực trạng hút thuốc lá của nhân viên y tế tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương Tp Hồ Chí Minh, tạp chí y học thực hành thành phố Hồ Chí Minh, tập 13 phụ bản số 01, tr 133 - 149.

3. Chương trình phòng chống thuốc lá quốc gia (http://www.vinacosh.gov.vn).

4. Sadock, Benjamin J. Sadock, Virginia A. Ruiz, Pedro (2009), Schizophrenia and other psychotic disorders. In: Kaplan and Sadocks Comprehensive Textbook of Psychiatry. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, Volume 1: pp. 1434–1628.

5. Ciara Kelly, Robin G. McCreadie, 1999 - Smoking habits, current symptoms and premorbid characteristics of schizopherenia patients in nithsdale, Scotland, The American Journal of Psychiatry, 156, pp. 1751 – 1757.
 

Tin liên quan