Văn bản
Danh mục Văn bản
Tên Văn bản Số ký hiệu Cơ quan ban hành Thời gian ban hành
Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ 10/2015/TTLT-BYT-BNV Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 27//5/2015
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng 11/2015/TTLT-BYT-BNV Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 27//5/2015
Thông tư Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 01/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 24 tháng 01 năm 2014
Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 03 /2014/TT-BTTTT Bộ thông tin và truyền thông 11/3/ 2014
Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 01/2015/TTLT-BNV-BTC Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính 14/04/2015
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế 108/2014/NĐ-CP Chính phủ 20/11/2014
Quy chế Bệnh viện 1895/1997/QĐ-BYT Bộ Y tế 19 tháng 09 năm 1997
Quyết định phân công Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần 182/QĐ-BVTT Bệnh viện Tâm thần ngày 15 tháng 10 năm 2014
Thông tư Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc 19/2014/TT-BYT Bộ Y tế 02/06/2014
Thông tư Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình 16/2014/TT-BYT Bộ Y tế 22/05/2014
Luật Bảo Hiểm Y Tế 25/2008/QH12 Quốc Hội 14/11/2008
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 46/2014/QH13 Quốc Hội 01/07/2014
Thông tư Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 34/2013/TT-BYT Bộ Y tế 28/10/2013
Luật khám bệnh, chữa bệnh 40/2009/QH12 Quốc Hội 23/11/2009
Luật Công đoàn 12/2012/QH13 Quốc Hội 20/06/2012
Nghị định Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 04/2015/NĐ-CP Chính phủ 09/01/2015
Đầu trang  Trước   1 2  Sau Cuối trang