Năm 2013
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh tại Khoa Điều trị khu C - Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang Năm 2013
Nguyễn Trung Tần, Nguyễn Thị Trúc Linh.

 

 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh là tiêu chí quan trọng đánh giá uy tín, chất lượng phục vụ của bệnh viện. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh đang điều trị tại khoa điều trị khu C – Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang nhằm đánh giá sự hài lòng của người bệnh cũng như người nhà người bệnh, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại khoa điều trị nói riêng và Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang nói chung.
Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh tại khoa điều trị khu C. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Bảng hỏi được thiết kế dựa trên phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú trong bảng điểm kiểm tra bệnh viện năm 2012 với 3 mức độ: rất tốt, tốt và chưa tốt. Xử lý số liệu bằng phần mềm Spss for Window 16.0
Kết quả nghiên cứu: Mức độ hài lòng chung của người bệnh, người nhà người bệnh: 89,01% (Trong đó: mức độ rất tốt là 59,73%, tốt chiếm 29,28%) và mức độ chưa tốt chiếm 10,99%. Trong đó Nhân viên y tế tận tình giúp đỡ người bệnh, không có biểu hiện ban ơn, gợi ý tiền quà được đánh giá cao nhất 97,86%. Mức độ hài lòng thấp nhất các thủ tục hành chính của khoa và bệnh viện thuận tiện không gây phiền hà và không mất thời gian chờ đợi là 72,7%.
Kết luận: Bệnh viện cần có các giải pháp thiết thực cải tiến cung cách phục vụ để mức độ hài lòng của người bệnh ngày càng được nâng cao.
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Y tế. Quy chế bệnh viện. Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế.
2. Kiểm tra BV năm 2012.
3. Lê Thành Tài, Dương Hữu Nghị, Nguyễn Ngọc Thảo: Khảo sát mức độ hài lòng của  bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Tai-Mũi-Họng Cần Thơ năm 2008, Y học TP. Hồ Chí Minh,tập 12, phụ bản của số 4,2008
4. Phạm Thị Tân Mỹ và Cộng sự: Khảo sát sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện vạn ninh năm 2011
5. Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế.
 
Bài viết liên quan