Đoàn Cơ Sở
Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần các nhiệm kỳ

Ban Chấp hành Chi đoàn Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ I (2004 - 2007)

 

Ban Chấp hành Chi đoàn Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ II (2007 - 2009)

 

Ban Chấp hành Liên Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

Bài viết liên quan