Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 303
Tổng lượt truy cập: 206470
Khoa Khám bệnh
THÔNG BÁO V/v hướng dẫn thực hiện đón tiếp, tiếp nhận khám điều trị ngoại trú

 Nhằm củng cố hoạt động khám chữa bệnh tốt hơn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp bệnh nhân được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao.

Trong thời gian qua, việc thực hiện đón tiếp bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú chưa có sự thống nhất, sau khi tham khảo ý kiến các khoa, phòng và các bác sĩ, diều dưỡng tham gia làm dịch vụ tại cuộc họp ngày 07/7/2015, Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thống nhất về thời gian, nhân sự thực hiện khám chữa bệnh như sau:

 
THỜI GIAN
PHÒNG KHÁM
NHÂN LỰC
Khám thường
A.1/ NGÀY THƯỜNG
Giờ nhận bệnh, khám bệnh, bán và cấp phát thuốc:
      Sáng: 7 giờ 30 phút – 11 giờ
     Chiều: 13 giờ 30 phút – 16 giờ 
 
A.2/ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT: Nghỉ
Phòng khám 1,2,3,4,5
Nhận bệnh: khoa Khám
Thu tiền: kế toán viện phí
Khám bệnh:
        Bác sĩ Khoa khám,
        Bác sĩ hỗ trợ.
        Điều dưỡng khoa
        Khám bệnh.
Khám dịch vụ
B.1/ NGÀY THƯỜNG
+Giờ nhận bệnh, khám bệnh
     Sáng: 6 giờ 30 phút – 11 giờ
    Chiều: 13 giờ 30 phút – 16 giờ
+Giờ bán, cấp phát thuốc:
     Sáng: 7 giờ – 12 giờ
     Chiều:13giờ 30phút–16giờ 30phút.
Phòng khám 6
Phòng khám 7
 
Nhận bệnh: khoa Khám
Thu tiền: kế toán viện phí
Khám bệnh:
          Bác sĩ  + điều
          dưỡng (theo lịch)
Bán, cấp phát thuốc:             
           khoa Dược 
B.2/ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT
+Giờ nhận bệnh, khám bệnh
     Sáng: 6 giờ 30 phút – 11 giờ
     Chiều: 13 giờ 30 phút – 16 giờ
+Giờ bán thuốc:
    Sáng: 7 giờ 30 phút – 12 giờ
   Chiều:13giờ 30phút–16giờ 30phút.
Phòng. Hồi sức cấp cứu và Phòng khám 5
Nhận bệnh: hành chánh
Thu tiền: hành chánh
Khám bệnh: Bác sĩ  + điều dưỡng (trực trong ngày)
Bán thuốc: theo lịch trực trong ngày.
Khám dịch vụ ngoài giờ hành chính- đích danh bác sĩ
C.1/ NGÀY THƯỜNG
+Giờ nhận bệnh
     Sáng: 10 giờ phút – 11 giờ
    Chiều: 15 giờ phút – 16 giờ 
+Giờ khám bệnh
    Sáng: 11 giờ – 13 giờ 30 phút
    Chiều: 16 giờ – 16 giờ 30 phút
+Giờ bán, cấp phát thuốc:
    Sáng: 10 giờ – 12 giờ
    Chiều: 13giờ 30phút–16giờ 30phút
 
*Lưu ý: Đối với bác sĩ khám bệnh tại phòng khám số 6 và số 7: thì thực hiện khám như mục  B.1
Phòng khám 1, Phòng khám 3
Phòng khám 5
Khu A,D àA.
Khu C, BàC.
Hành chính, Hồi sức cấp cứuà Hồi sức cấp cứu.
Nhận bệnh: khoa Khám
Thu tiền: kế toán viện phí
Khám bệnh:
   -Bác sĩ: tất cà các bác sĩ, trừ bác sĩ đang ngồi tại phòng khám 6,7.
   -Điều dưỡng: theo lịch.
Bán, cấp phát thuốc: khoa Dược
C.2/ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT: Không khám dịch vụ ngoài giờ hành chính -đích danh bác sĩ.

Ban Giám đốc bệnh viện yêu cầu:

• Khoa Khám bệnh và nhân viên bàn hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn cho bệnh nhân thực hiện khám chữa bệnh theo qui định.

• Đề nghị các bác sĩ sắp xếp hẹn bệnh nhân đến khám đích danh theo lịch khám tại phòng khám số 6 và số 7 trong giờ hành chính, hạn chế dần và ngưng hẳn việc hẹn khám đích danh trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính tại các khoa, phòng.

• Ban Giám đốc Bệnh viện phân công Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra của thủ trưởng và các thành viên trong đoàn kiểm tra Qui chế của bệnh viện theo dõi, giám sát thực hiện, làm cơ sở để xét thi đua khen thưởng hang tháng.

• Thông báo này được áp dụng kể từ ngay 10/8/2015. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các khoa phòng phản hồi cho trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp để trình Ban Giám đốc có hướng giải quyết.

                                     
Nơi nhận:
-Chi bộ BVTT;
-Ban Giám đốc;
-Các khoa phòng;
-Lưu: văn thư.                      
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
Lê Duy Biên

 

 

Bài viết liên quan