Tài chính kế toán
Giới thiệu tổng quan Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tâm thần thành lập theo Quyết định số 1779/QĐ - YT ngày 06/6/2002 của Sở Y tế Tiền Giang.

 1. Lãnh đạo Phòng qua các nhiệm kỳ:

Cử Nhân kinh tế Nguyễn Thị Bạch Vân

Trưởng phòng từ năm 12/2001 đến 2007

Nghĩ hưu 01/2011

 

Cử nhân Kinh tế Nguyễn Minh Duy

Trưởng phòng từ 2012, Kế toán trưởng từ 2014.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính và kế toán theo quy định hiện hành, xây dựng dự toán thu chi ngân sách của bệnh viện bao gồm các khoản thu chi sự nghiệp, dự án chương trình mục tiêu quốc gia bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại công đồng, xây dựng cơ bản,...trình Giám đốc phê duyệt gởi về Sở Y tế theo kế hoạch định kỳ hàng năm.

- Kết hợp các khoa phòng chức năng để tổ chức triển khai thực hiện các phương án phân bố dự toán đã được phê duyệt của Ban ngành chức năng.

- Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất tại bệnh viện.

- Theo dõi quản lý công sản được phân bổ cho bệnh viện, kiểm kê đánh giá giá trị tài sản cố định theo quy định hiện hành.

- Tổng  hợp và báo cáo quyết toán tài chính với Phòng tài chính kế toán Sở Y tế theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

 

Bài viết liên quan