Thông báo
Sở Y tế Tiền Giang phát động phong trào học tập tấm gương của Điều dưỡng Võ Văn Đấu
Ngày 31 tháng 8 năm 2015, Sở Y tế Tiền Giang ban hành công văn số 3000/SYT - TCCB, phát động phong trào học tập tấm gương của Điều dưỡng Võ Văn Đấu

 

 

Bài viết liên quan