Đoàn Cơ Sở
Ngày 27/6/2015, Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức chuyến về nguồn tại Đền thờ Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân ở xã Hòa Tịnh – Chợ gạo – Tiền Giang.