Thu - Chi
Từ ngày 25 tháng 09 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017. Nguồn: báo cáo Khoa Dinh dưỡng, Ảnh: Duy Minh.