Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Khoa Chống Nhiễm khuẩn được thành lập theo quyết định số 4502/QĐ.SYT ngày 15/12/2005 của Sở Y tế Tiền Giang, và từ năm 2010 theo quy định mới có tên là Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn