Khoa Dược
Khoa Dược Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 616/QĐ - SYT ngày 15/8/2008 của Sở Y tế Tiền Giang