Kế hoạch tổng hợp - Vật tư y tế
Phòng kế hoạch Tổng hợp - Vật tư y tế Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 1778/QĐ- YT ngày 06/6/2002 của Sở Y tế Tiền Giang