Chi bộ
Ngày 09/8/2016, Chi Bộ Bệnh viện Tâm thần tổ chức lể kết nạp đảng cho Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Giàu.
Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Chi Bộ Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang đã tổ chức lể kết nạp đảng cho 04 quần chúng Phan Chí Dũng, Trần Thị Diễm, Nguyễn Thị Thanh Phương và Nguyễn Thị Như Trúc.
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ của Chi bộ Bệnh viện Tâm thần, đồng chí Ngô Văn Muốn đã vinh dự được Chi bộ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 24/4/2015, Đảng bộ Sở Y tế Tiền Giang đã tổ chức “Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI” tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho các cán bộ chủ chốt, Đảng viên, các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Ngày 24/3/2015, Tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018.
Đầu trang  Trước   1 2  Sau Cuối trang